Complexe scheidingen, conflictscheidingen, onthechtscheidingen en/of vechtscheidingen. Al die termen hebben overeenkomstig dat scheiden gepaard gaat met veel negatieve emoties en conflicten. Vaak zie je dat de relatie problematisch verliep en dat de problemen na de breuk zich hebben mee ontwikkeld. Na de zoveelste zitting, komt de Raad voor de Kinderbescherming een keer om de hoek kijken en wordt er al snel een OTS uitgesproken. Er komt een gezinsvoogd met de situatie meekijken in “het belang van de kinderen”. Langzaam ontwikkelen zich jouw klachten jeugdzorg.

De gezinsvoogd werkt voor Jeugdzorg, waar je ongeveer 50% kans maakt op een beroepsbekwame gezinsvoogd die betrokken is bij de situatie en daadkrachtig optreedt om resultaat in het belang van de kinderen neer te zetten. Echter de andere 50% doen maar wat. Risico-afvink-lijstjes verlichten het te bewandelen pad. Stempeltjes worden geplakt en gehandeld naar het inzicht van een onkundige gezinsvoogd. Overgeleverd aan het gebrek van kennis en waarheidsvinding worstel jij in het web van leugens en bedrog.

Jouw klachten jeugdzorg stapelen zich op, het vertrouwen in jeugdzorg is met de horizon vertrokken en de samenwerking is nergens te vinden.

Herkenbaar?

En wat doe je dan? Als het water aan je lippen staat?

Informatie verzamelen, en je sterker maken. In dit artikel vind je in 5 overzichtelijke stappen jouw klachten jeugdzorg terug. De stappen geven je informatie, adviezen en ondersteuning bij vragen of klachten over jeugdzorg. Ook waar je terecht kan bij het helpen aan- en oppakken van jouw klachten voor een goed gevuurd schot op jeugdzorg. Het zijn richtlijnen voor jezelf hoe te handelen op basis van vergaarde kennis. Het is de basis om te weten waar je aan begint bij klachten jeugdzorg.

En om doeltreffend te werk gaan, kun je het beste zelf al het één en ander op papier hebben. Het vergt moed in een zeer kwetsbare positie, ook emotioneel. Tegelijkertijd is het toch een duidelijk signaal naar jeugdzorg toe wat er mis gaat.

En hoe pak je dat nu aan? Met deze 5 overzichtelijke stappen:

#1 In contact met de juiste instanties
#2 Opvragen van jouw dossier
#3 Opstellen van klachten jeugdzorg
#4 Verzoekprocedure tot wijzigen rapport
#5 Klankbord

Als je deze stappen voor jezelf volgt, heb je al flinke stappen gezet.

#1 In contact met de juiste instantie

Als alleenstaande ouder kan je je heel eenzaam voelen in dit web van leugens en bedrog. Het gevoel van in je eentje opboksen tegen een keiharde betonnen muur. Niemand die je vertelt hoe en wat. Je doet maar wat, maar voelt je steeds meer verloren. Ook wel het duidelijke idee van door de bomen het bos niet meer zien.

Tenminste, zo was dat voor mij.

Er komt zoveel onrecht op je af en je hebt zoveel, en tegelijk moet je dit allemaal ordenen en een plek geven. Waar begin je dan? Waar vind je die hulp om er niet meer zo alleen voor te staan?

Voordat je hulp inschakelt, is het zaak om voor jezelf duidelijk te hebben waar je ondersteuning bij nodig hebt:

 • opstellen van klachten naar de (1) teamleider, (2) Onafhankelijke Klachten Commissie en eventueel de (3) Ombudsman: dit richt zich op de organisatie
 • invullen en opstellen klacht Tuchtrecht: dit richt zich op het handelen van de persoon zelf (gezinsvoogd)
 • ondersteuning bij het opvragen van een compleet dossier (je verwacht dat dit problemen gaat leveren)
 • aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij hoorzittingen (stuk professionaliteit en objectiviteit in een emotioneel kwetsbare situatie)
 • indienen van een verzoekprocedure wijziging rapportage, mits er feitelijke onjuist- en onwaarheden in staan vermeld (en dit heeft wel degelijk zin, volgt uit jurisprudentie 2012 LJN BW4266)

Nu je dit voor jezelf duidelijk hebt, ga je je aanmelden bij

Telefoon: 088 555 1000

Email: info@akj.nl

Website: http://www.akj.nl/welkom/

Facebook: https://www.facebook.com/akj.nl/

Er is een wachtlijst…

Deze aanmelding is de eerste stap die je zet. Ga daarna aan het werk om in je situatie overzicht te creëren.

akj

#2 Opvragen van jouw dossier

Een dossier kan al veel duidelijkheid geven. Zolang het een compleet dossier betreft. Iets wat een zeldzaamheid is bij jeugdzorg. Staat ook hoog aangeschreven betreffende jeugdzorg klachten. Je hebt gewoon recht op een compleet dossier, maar ze houden liever de boel achter. Maar wat houden ze dan achter? Daarvoor moet je weten wat een compleet dossier moet bevatten.

Wat moet er in een compleet dossier zitten?

 1. afschrift van een compleet (contact)journaal, hier kan art 6 een zwaarder wegend belang zijn tav gegevens van derden (zoals hulpverleners en ex-partner), wanneer deze grondslag zijn geweest in de besluitvorming. Art 35 WPB lid 3 ziet erop toe dat hiervoor derde partijen in de gelegenheid zijn gebracht om te reageren op het verzoek tot inzage (art 35 WPB).
 2. afschrift gegevens welke in geautomatiseerde bestand/zaakadministratie over deze zaak zijn
 3. afschrift van alle memo’s
 4. afschrift van alle zitting verslagen waar de onderhavige zaak is besproken
 5. afschrift van alle informantenverklaringen
 6. afschrift van alle werkaantekeningen welke hebben bijgedragen aan de besluitvorming, dus niet de werkaantekeningen voor persoonlijk gebruik, die niet zijn bedoeld om onder ogen van derden te komen en ook niet onder ogen van derden zijn gekomen (LJN: AF0148)
 7. afschrift alle indicatierapporten
 8. afschrift van alle zorgtoewijzingsbesluiten
 9. documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad zoals bedoelt in artikel 11 lid 1 en lid 2
 10. afschrift van alle (concept)behandelplannen
 11. afschrift van alle (concept)rapporten
 12. inzage alle (complete) dossier(s) m.b.t. deze zaak

Laat je niet afschepen met minder!!!!

Waarom?

Wel, er is het McMichael- arrest (art 6 EVRM) waaruit blijkt dat jij recht heb op inzage en afschrift van rapporten en vertrouwelijke documenten:

“Niettegenstaande de specifieke kenmerken van een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel brengt het recht op een fair op tegenspraak gebaseerd proces met zich mee dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen.”

Als Jeugdzorg zich beroept op de privacy wet en om die reden het contactjournaal incompleet toestuurt, weet dan, dat ze daar ongelijk in hebben. Volgens Autoriteit Persoonsgegevens moet een derde partij welke onderdeel is van het dossier (wat het geval is bij het dossier van kinderen), in de gelegenheid worden gebracht om te reageren op het verzoek voor inzage (art 35 WBP). De betrokken jeugdzorgmedewerker dient belangen af te wegen. Het kan voor de opbouw van een dossier van belang zijn dat er inzage wordt gegeven over wat en wanneer er contact is geweest met derden. Art 6 EVRM (McMichael-arrest) kan dan een zwaarder wegend belang zijn, wanneer je kunt herleiden dat informatie van derden geleid hebben tot besluitvorming. Art 35 lid 3 WBP voorziet hierin.

Tevens heb je ook recht op de persoonlijke werkaantekeningen die hebben bijgedragen tot de besluitvorming en onder ogen van derden zijn gekomen (en daardoor niet meer ‘persoonlijk’ zijn). Dit volgt ook uit de Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg. Met name Hoofdstuk 3 is interessant. Hier staat omschreven welke persoonlijke werkaantekening wel tot een dossier behoren en niet uitgesloten mogen worden.

In 4 stappen kun jij een compleet dossier afdwingen van Jeugdzorg:

 • STAP 1: Opvragen compleet dossier; 6 weken termijn, DOWNLOAD voorbeeld brief
 • STAP 2: Bezwaar op niet versturen compleet dossier; 4 weken termijn, DOWNLOAD voorbeeld brief
 • STAP 3: Verzoekschrift , formulier dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen versturen compleet dossier; 2 weken termijn, DOWNLOAD voorbeeld brief en het formulier ingebrekestelling
 • STAP 4: Instellen Beroep bij de Rechtbank; DOWNLOAD beroepschrift, volg hiervoor de stappen in de gegeven link

Heb geen medelijden met Jeugdzorg, zij zijn geen diagnostische instelling!

#3 Opstellen van klachten jeugdzorg

Je richt je klacht ten aanzien van de organisatie (klacht naar de teamleider en/of onafhankelijke klachtencommissie) en/of naar de persoon ((gezins)voogd) zelf (Tuchtrecht). Deze worden verder toegelicht onder het algemene ondersteunende materiaal voor je klacht(en).

Interessant voor je jeugdzorg klachten zijn, welke hieronder verder staan uitgewerkt:

 1. Jeugdwet
 2. Beroepscode voor de Jeugdzorgmedewerker
 3. Richtlijnen Jeugdhulp
 4. Beroepsethiek als kompas voor de jeugdzorgmedewerker

A. Jeugdwet

De jeugdwet biedt voldoende houvast om houvast te geven aan je rechten. Ja, je hebt rechten als ouder. De wet is dan niet iets wat een organisatie als Jeugdzorg naast zich neer mag leggen. Ook zij moeten zich houden aan wetgeving en daar kan jij ze op wijzen. Ze werken in kwetsbare situaties met kwetsbare personen. Ten alle tijden moeten ze maatwerk leveren, niet ten koste van het grootste goed wat je bezit, je kind(eren). Check dus deze artikelen uit de Jeugdweg:

art 1.1 (bepaling Jeugdhulp)

artikel 1.1 jeugdhulp jeugdwet
artikel 4.1.1 jeugdwet
artikel 4.1.2 jeugdwet
artikel 4.1.3 lid 5 jeugdwet

B. Beroepscode voor de Jeugdzorgmedewerker

Deze is interessant vanaf pagina 8 (artikel A) tm pagina 12 (artikel M).

In de beschrijving van de inhoud van deze beroepscode worden artikelsgewijs normen geformuleerd voor de jeugdzorgwerker. Bij de tuchtrechtelijke toetsing voor geregistreerde jeugdzorgwerkers zijn deze normen leidend. Deze Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker functioneert niet alleen als tuchtrechtelijk toetsingsinstrument, maar bovenal ook als ethische leidraad bij het werk in de jeugdzorg. Zo bezien is deze beroepscode geënt op de beroepsethiek van maatschappelijk werkers en sociaalagogisch werkers.

De beroepscode ziet dus toe op het handelen van de gezinsvoogd. Helaas blijkt veel te vaak dat jeugdzorgmedewerkers deze beroepscode vaak niet kennen en dus ook niet naar handelen, met alle gevolgen van dien.

C. Richtlijnen Jeugdhulp

Om als volwaardige partner mee te kunnen praten dien je als ouder en jongere goed geïnformeerd te zijn. Van elke richtlijn is er daarom toegankelijke informatie voor ouders ontwikkeld. Daarin wordt de richtlijn kort samengevat. Wanneer cliënten op de hoogte zijn van de richtlijn, weten zij wat zij van hulpverleners in jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen verwachten. Ook kunnen cliënten deze informatie gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met hun hulpverlener.

Bij elk onderwerp verschijnt er rechtsbovenin de knop ‘ouders’. Als je deze selecteert verschijnt er de informatie voor ouders. De jeugdzorgmedewerker kun je ook toetsen aan de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

D. Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Dit document is enerzijds bedoeld als naslagwerk. Wat houdt de beroepscode precies in? Wat verandert er als de nieuwe Jeugdwet in werking treedt? Wat is tuchtrecht eigenlijk? Anderzijds is het bedoeld als instrument dat kan inspireren en richting kan geven aan het handelen. Door vanuit de algemene beroepscodes in te zoomen op een aantal jeugdzorgspecifieke
thema’s, kan dit document dienen als ethisch kompas.

Met name Hoofdstuk 3 is interessant. Deze kan worden gebruikt als kompas voor de jeugdbeschermings beroepspraktijk. Een aantal thema’s/knelpunten die kenmerkend zijn voor de jeugdzorg worden vanuit de beroepscode belicht. Zo staat er ook omschreven welke persoonlijke werkaantekening wel tot een dossier behoren.

Klachten jeugdzorg, de organisatie

De Onafhankelijke Klachtencommissie spreekt zich alleen uit in termen van gegrond of ongegrond. De instelling kan de uitspraak naast zich neerleggen. De instelling is niet verplicht om de uitspraak of eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie op te volgen. De uitspraak van de klachtencommissie leidt dus vooral naar erkenning van jouw klachten en biedt je de mogelijkheid om opnieuw in gesprek te gaan met de instelling.

TIP: richt je niet op personen, als het vermelden van de naam van de gezinsvoogd of je ex-partner. Dit kan snel worden gezien als het zwart maken van je ex-partner. Blijf zo dicht mogelijk bij het handelen van de gezinsvoogd; wat heeft zij nagelaten te doen? Of wat hij zij gedaan waarmee mogelijk de schijn van partijdigheid is opgewekt?

De klachten tegen de organisatie gaan in vier stappen:

Stap 1: gesprek met de hulpverlener (bespreek het probleem en bied zelf een oplossing, neem het gesprek op en maak een gespreksverslag welke naderhand schriftelijk kan worden bevestigd)
Stap 2: gesprek met de leidinggevende (in het bijzijn van een vertrouwenspersoon wordt stap 1 herhaald bij de leidinggevende)
Stap 3: uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie (de OKC doet uitspraak na zitting en bepaalt welke klachten gegrond en ongegrond zijn en geeft een advies aan jeugdzorg mee, hier hoeft jeugdzorg geen gevolg aan te geven, maar wel binnen het wettelijke termijn van 4 weken reageren)
Stap 4: tuchtrecht, Nationale Ombudsman of Kinderombudsman (enkel als voorgaande stappen zijn doorlopen, kun je de klacht tav de overheidsinstantie voorleggen aan de Ombudsman)

Stap 1 en 2 kunnen worden overgeslagen, mits hier voldoende argumenten voor kunnen worden aangevoerd bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit is een overweging die je het beste in samenwerking met AKJ en/of Werkgroep Jeugdzorg kunt maken.

De klachten naar de organisatie gaan over de volgende onderwerpen:

 • onjuiste bejegening
 • beslissingen en behandelen
 • procedure klachten
 • informatievoorziening
 • onjuistheden rapportage
 • partijdigheid

Maar voordat je hier inhoudelijk op ingaat, vertel je jouw situatie kort en bondig. Treed niet in details, maar blijf bij de hoofdlijnen. Ga in op de (gebrekkige) betrokkenheid van de organisatie. Belangrijk is dat er hier al een aanloop wordt gemaakt wat de instelling of de gezinsvoogd heeft nagelaten of op welke wijze er onjuist is gehandeld. Wijd hier niet meer dan 1 A4tje aan.

Vervolgens vertel je wat je wilt bereiken met je klacht. Dit kunnen verschillende redenen zijn, te denken valt aan:

 • wijzigingen dossier
 • waarschuwing naar de jeugdzorgmedewerker
 • aanpassing beleid
 • verandering binnen het traject
 • etc….

Als je dit omschreven hebt in je klacht, maak je een soort tijdlijn van contactmomenten met de betrokken jeugdzorgmedewerker.  Dit is in het verlengde van de voorgeschiedenis, maar meer gespecificeerd op de organisatie en de onbekwame beroepsuitoefening van de medewerker. Gebruik hier bewoordingen als “de gezinsvoogd” en “[naam organisatie als bijvoorbeeld Samen Veilig]”.

Zo maak je de aanloop naar je jeugdzorg klachten al overzichtelijk en inzichtelijk voor de partij waar je de klacht indient. Dan stap je nu over naar de daadwerkelijke klacht en begin met met overzicht door het maken van  een inhoudsopgave en een lijst van bijlages. Denk aan bijlages als verzonden en ontvangen emails, het dossier, beschikkingen (en/of proces verbalen), rapportages, zorgen (of juist geen zorgen) op school omtrent de kinderen, etc. Let hier op dat het bijlagen betreft die je niet zou verwachten in het dossier van jeugdzorg, en dus stukken zijn die ze niet zelf hebben. Uiteraard kun je hier wel naar verwijzen, dat de bijlage zich in het dossier bevindt.

De inhoudsopgave is gelijk aan de onderwerpen die je bespreekt en verwijst naar de desbetreffende pagina. De lijst van bijlages zijn genummerd en hebben een korte titel.

In de klachtbeschrijving zelf, formuleer je de klacht in een zin en geef je er daarna een korte toelichting bij. Geef in deze zin aan wat de instelling of de gezinsvoogd heeft nagelaten of op welke wijze er onjuist is gehandeld. Zorg voor een heldere toelichting, om te voorkomen dat het kan worden gezien als een valse beschuldiging. Tevens verwerk je korte weergaven van de desbetreffende bijlages. Je verwijst er dus niet enkel en alleen naar, want je gaat ervan uit dat ze niet jouw hele bijlage doorspitten voor het ondersteunde materiaal van jouw argumenten. Dit werk doe jij voor hen.

Dus je zorgt ervoor dat de bijlages zijn ingescand of afbeeldingen zijn welke je hebt bijgesneden. Dit korte fragment verwerk je in je klachtenbrief, zodat in één opslag het ondersteunende materiaal zichtbaar wordt in de gegeven toelichting. Uiteraard lever jij alle bijlages compleet aan, mocht er de interesse zijn om de bijlages in zijn totaliteit door te nemen.

Aan het eind van je klacht geef je de conclusie. Dus je begint met: “Op basis van voorgaande geleverde argumenten, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat….” Hier verwoord je nogmaals het doel van je klacht. Zo is aan het begin duidelijk waarom jij een klacht indient en aan het einde wordt dit nogmaals bekrachtigd.

Een pagina kan er als volgt uitzien:

klacht met bijlages

Klachten jeugdzorg, de persoon

Dit was de meest intensieve klus om te klaren. Veel documenten, veel uitzoekwerk, maar als het goed is, heb je al een prachtig en helder overzicht voor jezelf. De overige taken, vloeien voort op al het werk wat je hier hebt verzet en nemen veel minder tijd in beslag.

Heb je voorgaande nog niet afgewerkt?

Geen probleem, alleen het zal wel wat extra werk opleveren.

Het overkoepelende orgaan bij Tuchtrecht is SKJeugd. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd) is een kleine, daadkrachtige organisatie, die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Zo handhaven zij onder ander een goed functionerend tuchtrechtsysteem. Alle informatie kun je daar ook vinden, maar ik vind niet alles zo duidelijk vindbaar op de website. Als je de links in de navolgende tekst volgt, kom je daaruit waar je moet zijn voor verdere stappen.

Het handelen van de gezinsvoogd wordt voornamelijk getoetst aan de Beroepscode voor de Jeugdzorgmedewerker. Pagina 8 (artikel A) tm pagina 12 (artikel M) zijn met name interessant. Zorg dus dat je deze artikelen goed hebt doorgelezen en voor jezelf hebt aangekruist welke artikelen (beroepscodes) geschonden zijn.

Om je klacht uiteindelijk vorm te geven, vul je het formulier in. Je kunt klagen over de gedragingen van de individuele jeugdprofessional die vallen onder de tuchtnormen van de beroepsgroep, oftewel over het handelen van de persoon, de jeugdzorgmedewerker. Deze moet ook BIG geregistreerd zijn. Je kunt op 4 manieren je zoekopdracht invoeren om te achterhalen wat het registratienummer is van de betrokken jeugdzorgmedewerker.

Lees ook de beslissingen door. Hier vind je raakvlakken met je eigen situatie en wat je kans van slagen is of wat een betere aanpak kan zijn. Het tuchtrecht bestaat nog niet zo lang, dus door de beslissingen heen scannen, moet nog goed lukken.

#4 Verzoekprocedure tot wijzigen rapport

Eén van de laatste stappen die je onderneemt is een “verzoekprocedure tot wijzigen rapport” waarbij je de klachten jeugdzorg terugbrengt naar de klachten over de opgestelde rapportage.

Ondersteunende wetsartikelen

Deze verzoekprocedure kun je indienen op grond van:

Artikel 3.3 Jeugdwet (feiten naar waarheid aanvoeren in dossier):

artikel 3.3 jeugdwet

Artikel 36 WBP (feitelijke onjuistheden in gehele dossier):

artikel 36 wbp

Artikel 6 EVRM (eerlijk proces):

artikel 6 evrm

Hoodstuk 3 AWB (Jeugdzorg is een gemeentelijke instelling en daarmee een bestuursorgaan):

hoofdstuk 3 awb

Verzoek indienen

A. Verzoek richten aan de teamleider van de gezinsvoogd

DOWNLOAD de voorbeeldbrief voor de verzoekprocedure wijzigen rapport bij SOS-jeugdzorg.

Je past deze brief aan op je eigen situatie (OTS ipv een UHP bijvoorbeeld). Vervolgens benoem je puntsgewijs de onjuist- en onwaarheden in de rapportage en verwijs je naar de bijgeleverde bijlage. De lijst van onjuist- en onwaarheden, benoem je puntsgewijs in een korte krachtige en duidelijke zin. Deze komt weer terug in de geleverde bijlage, zodat het overzicht duidelijk wordt waar je je op beroept.

Daarna specificeer je de bijgeleverde bijlage van onjuist- en onwaarheden. Je hebt als richtlijn de punten die je in een korte zin hebt benoemd. Deze ga je nu verder uitwerken door de gehele tekst die je gewijzigd wilt hebben aan te halen, dan vermeld je de AANBEVELING en een toelichting op je aanbeveling. Deze toelichting richt zich op bijlagen die Jeugdzorg niet in een dossier tot zijn beschikking heeft. Bijlagen die Jeugdzorg wel tot zijn beschikking heeft, hoef je niet bij te voegen.

In jouw toelichting zorg je voor geknipte stukken van ondersteunend materiaal. Hierdoor maakt het in één opslag duidelijk waarom er sprake is van feitelijke onjuist- en onwaarheden. Het maakt je verhaal ook meteen sterker.

Tot slot stuur je alles aangetekend per post op naar de teamleider, welke 4 weken de tijd heeft om een beslissing te maken. Hij mag niet jouw commentaar slechts toevoegen aan de rapportage, hij moet het rapport aanpassen en alle betrokken partijen een nieuwe versie toesturen (inclusief rechtbank).

B. Bezwaar indienen bij gemeente

Aangezien Jeugdzorg een gemeentelijke instelling is, teken je bezwaar aan bij de gemeente op de genomen beslissing. Zij hebben nu 2 weken de tijd om alsnog jouw verzoek tot wijzigen van het rapport te honoreren.

DOWNLOAD hiervoor de voorbeeldbrief van SOS-Jeugdzorg.

C. Ingebrekestelling en beroepschrift bij rechtbank

Als de gemeente niet tijdig beslist of je verzoek afwijst, stel je een beroepschrift hiervoor op. Je verzoek om het rapport te wijzigen ligt dan bij de rechter. En dit kan wel degelijk positief uitvallen, mits je sterke argumenten hebt om de aanbevelingen aan te voeren.

#5 Klankbord

Het is essentieel dat je in deze periode een klankbord creëert. Een klankbord waar je vragen kwijt kan en je verhaal. Denk aan familie, vrienden, maar ook Facebook kan erg behulpzaam zijn. Er zijn ook nog meer adviserende websites, waar je je verhaal kwijt kan, vragen kan stellen en informatie kan inwinnen. Het is zaak dat jij jezelf ontwikkelt en sterker neerzet tegen jeugdzorg. Dat jij de klachten jeugdzorg goed op papier krijgt en weet wat je moet doen.

Maar nog belangrijker is dat je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Dat gevoel nekt je! Daarom ben ik dit artikel gaan schrijven, want ik zag door de bomen het bos niet meer en veel advies later kon ik het bos weer zien.

En mijn proces kan voor jou verhelderend werken en jou een weg bieden door het bos. Je staat er niet alleen voor!

 

Zo zijn er Facebookgroepen:

facebookgroep complexe scheidingen

Complexe scheidingen

Deze besloten groep is bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met een complexe scheiding. Denk aan scheiding door huiselijk geweld (verbaal en/of fysiek), narcisme, etc. Maar ook vanuit professionele hoek kun je te maken krijgen met “complexe scheidingen” en kun je hier een nieuwe invalshoek vinden. Deze Facebookgroep heeft een connectie met deze website en zal groter groeien.

FB groep jeugdzorg besl

Jeugdzorg = kinderhandel

Deze besloten groep is een support/meld/postgroep voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft. “Algemene tips voor als u begint aan een strijd die “strijd tegen (wat(?)) ‘jeugdzorg’ genoemd wordt:” Namelijk: Velen van ons wordt verweten dat wij een strijd voeren tegen wat jeugdzorg wordt genoemd, maar feitelijk voeren wij een strijd voor de belangen van onze kinderen!

FB groep stop jeugdzorg open

Stop Jeugdzorg

Deze openbare groep is een aanvulling op de facebookpagina “stopjeugdzorg” en vooral bedoeld om TIPS en adviezen uit te wisselen. Het beleid van de Nederlandse Jeugdzorg aan de kaak stellen en misstanden bloot leggen. De leugens die ons dagelijks worden voorgeschoteld moeten stoppen!

Zo zijn er Facebook Pagina’s

Deze Fb Pagina’s zijn interessant om in de gaten te houden en informatie tot je te nemen.

FFP Stop jeugdzorg

Stop Jeugdzorg

In Nederland zijn zoveel kinderen de dupe van dit kabinet, dat een gehele generatie zal vervallen tot een grote massa die enkel voor meer problemen zorgt. Wat moet er van onze toekomst worden als deze wantoestanden zo door blijven gaan? Is het ondertussen niet tijd geworden dat wij als Nederlanders eens opstaan en stop zeggen? 

FFP SOS jeugdzorg

SOS-Jeugdzorg

SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te bevorderen. Dit trachten wij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van cliënten die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbeschermings-maatregelen.

FFP Mieke Krol

Mieke Krol

Op het gebied van Jeugdrecht vind je Mieke Krol veel terug. Berichten op haar Fan Page kunnen je in een bepaalde richting sturen. Jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) vind je ook terug op deze Fan Page en belangrijke tips, wanneer je verwikkelt zit in gerechtelijke procedures.

Interessante websites

logo stichting ouders en jeugdzorg

Stichting ouders en jeugdzorg

Hiervoor bekend als De Noodkreet. Ze verstrekken informatie en adviseren, verzorgen trajectbegeleiding en signaleren knelpunten en trends in de jeugdzorg. Onderdeel van een ondersteuningstraject kan zijn: dossierstudie, waarheidsvinding, dossiervorming en het notuleren van bijeenkomsten. Ze bieden ondersteuning bij gesprekken en bemiddelen voor haar cliënten bij Jeugdzorg en voogdijinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, zorgaanbieders, klachtencommissies, de advocatuur, de rechtbank en andere relevante instanties. Stap 1 is het luisterend oor, daarna wordt de hulpvraag samen vastgesteld en wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is dat de cliënt vanuit eigen kracht de draad weer op kan pakken.

logo sos jeugdzorg

SOS-Jeugdzorg

SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te verbeteren. Dit trachten zij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbeschermings-maatregelen.

Jeugdzorg-Darkhorse (blog)

Dit blog lijkt oude artikelen te hebben, echter de artikelen worden geupdate. Er kunnen voor jou rake artikelen tussen zitten, die waardevol zijn in jouw situatie.

stichting kog

Stichting KOG

KOG is een stichting door en voor gewone ouders en grootouders in contact met jeugdzorg. Ouders ervaren jeugdzorg soms als hulp, maar vaak ook als bedreiging. Ouders voelen zich verdachte en weten niet wat zij kunnen verwachten. Hoe moeten ze zich opstellen? Wat is verstandig en wat juist helemaal niet? KOG wil deze ouders ondersteunen en adviseren. Wij gaan er vanuit, dat mensen die contact met ons zoeken gewone ouders zijn, dus mensen die hun kinderen niet verwaarlozen, mishandelen of misbruiken. (Iedereen heeft trouwens recht op correcte informatie en fatsoenlijke behandeling door instanties.) Ouders kunnen toch met kinderbescherming te maken hebben doordat zij zelf advies gevraagd hadden bij jeugdzorg, of doordat bijvoorbeeld buren of de school ze geen gewone ouders vonden. Juist dan kunnen zij informatie goed gebruiken.

De website is niet altijd overzichtelijk ingedeeld, maar er staat wel degelijk waardevolle informatie op. Mijn advies dan ook om per mail of telefonisch contact met het KOG op te nemen. Ze ondersteunen je echt daar waar nodig.

Jeugdzorg klachten

Is het veel werk? Ja!

Is het het waard? Jazeker!!

Door alles door te spitten, maak je overzicht in je hele situatie. Je weet waar je over praat en wat je rechten zijn. Je vecht niet langer alleen, maar samen. Je hebt het belang van de kinderen voor ogen en werkt voor een betere toekomst. Je wapent jezelf, voordat het te laat is.

Jeugdzorg is nu eenmaal een instelling, waar als het misgaat, het goed mis gaat en erger nog, waar het kinderen treft. Dat kan je nimmer ongedaan krijgen bij kinderen en tekent je hart en dat van je kinderen. Zorg ervoor dat je het niet zover laat komen.

Is het helaas al wel zover gekomen?

Blijf strijden voor rechtvaardigde jeugdzorg! Laat die leeuwin brullen en stel je grenzen. Weet welke wapens je meeneemt in het gevecht om sterker in de strijd te zijn, dan je tegenstander. Bereid je voor op verassingen en uit welke hoek ze kunnen aanvallen. Bescherm je op die punten.

Vergeet niet dat je niet de enige bent! Creëer een netwerk en benut deze!